Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door A.R.T Assurantiën B.V, gevestigd te Nieuwegein aan de Van Halllaan 15 3431BW AFM nummer 12008699, hierna te noemen: ToekomstNu, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van ToekomstNu en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor ToekomstNu werkzaam zijn. De wederpartij van ToekomstNu is degene aan wie ToekomstNu enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ToekomstNu gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door ToekomstNu gesloten overeenkomsten waarbij ToekomstNu zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door ToekomstNu zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ToekomstNu slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen ToekomstNu en de opdrachtgever zijn overeengekomen
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
2.1. Offertes en tarieven van ToekomstNu zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker.
2.2. Aan ToekomstNu verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van ToekomstNu , niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
2.3.
 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat ToekomstNu een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. ToekomstNu is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van ToekomstNu , aan ToekomstNu heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) ToekomstNu heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) ToekomstNu wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) ToekomstNu heeft bereikt.
2.5. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door ToekomstNu aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door ToekomstNu gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van ToekomstNu het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden
3.1 Het is ToekomstNu toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.
3.2 Voor zover ToekomstNu bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ToekomstNu is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.
3.3 ToekomstNu is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 4: Honorarium en betaling
4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van ToekomstNu wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2
 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. ToekomstNu is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van ToekomstNu beïnvloeden.
4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door ToekomstNu voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van ToekomstNu , afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.
4.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door ToekomstNu gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door ToekomstNu uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan ToekomstNu te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.
4.6
 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van ToekomstNu aanleiding geeft, is ToekomstNu bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door ToekomstNu opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever
6.1. De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan ToekomstNu die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van ToekomstNu zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is ToekomstNu bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
6.2.
 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan ToekomstNu verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van ToekomstNu
7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van ToekomstNu alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door ToekomstNu bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ToekomstNu wordt uitgekeerd, inclusief het door ToekomstNu te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ToekomstNu in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van ToekomstNu alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door ToekomstNu bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
7.4 ToekomstNu is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5 ToekomstNu is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door ToekomstNu gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door ToekomstNu kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
7.6 ToekomstNu is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan ToekomstNu verzonden (email)berichten ToekomstNu niet hebben bereikt.
7.7 ToekomstNu is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van ToekomstNu , afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van ToekomstNu niet of niet tijdig heeft voldaan.
7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van ToekomstNu voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
7.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met ToekomstNu indien ToekomstNu zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht
8.1. ToekomstNu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor ToekomstNu redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van ToekomstNu ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
8.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ToekomstNu geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ToekomstNu kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2 Door de opdrachtgever aan ToekomstNu verstrekte persoonsgegevens zullen door ToekomstNu niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover ToekomstNu op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van ToekomstNu , zal ToekomstNu de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van ToekomstNu is het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 ToekomstNu is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300005448. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. ToekomstNu conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft ToekomstNu de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.
10.3 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te [plaats rechtbank] bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 11: Verval van recht
11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens ToekomstNu in verband met door ToekomstNu verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

1 januari 2017